Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 • mochovce1.jpgSídlo oddelenia:

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach

  Komenského 4, 934 38 Levice

  Kontakt: Tel: 036-6 312 899

  e-mail: lv.ppl@uvzsr.sk

 •                                

 • Personálne obsadenie:

  Mgr. Eva Kaňková - vedúca oddelenia PPL

   

  Ing. Jana Hengericsová

  Mgr. Monika Marková

  Zdenka Jančová, AHE

  Laura Hagonyová

 

 • Činnosť oddelenia:

  1. výkon štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany zdravia pri práci na úseku verejného zdravotníctva

  2. posudková činnosť v rámci územného plánovania, kolaudačného konania stavieb/

   pri zmene v užívaní stavieb; uvedenia priestorov do prevádzky/pri zmene

   v prevádzkovaní, uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky; schvaľovania prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu; návrhov na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom; návrhov na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín; návrhov na činnosti spojené

   s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku; návrhov na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; návrhov na nakladanie

   s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov; návrhov na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác

  3. šetrenie chorôb z povolania a ohrození chorobami z povolania

  4. šetrenie podnetov a sťažností

  5. konzultačná a poradenská činnosť pre verejnosť a zamestnávateľov

 

UPOZORNENIE

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. 1. decembra 2017 nevykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ani bezpečnostnotechnická služba.

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti
do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík (§ 63j zákona č. 289/2017 Z. z.).

Informácie  a komentáre k novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa týka zmien v oblasti preventívneho pracovného lekárstva a  ktorá je účinná
od 1.12.2017
, sú dostupné na webovom sídle ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Zakon_289_2017.pdf

 

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, ktorí majú oprávnenie na výkon činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 samostatne dodávateľským spôsobom je dostupný na webovom sídle ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne_od_01122017.pdf

 

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, ktorí majú oprávnenie na výkon činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 dodávateľským spôsobom je dostupný na webovom sídle ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf

 

Legislatíva platná v oblasti preventívne pracovné lekárstvo je dostupná na webovom sídle ÚVZ SR:

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=59

 

 1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 3. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 4. Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
 5. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
 6. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 7. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 8. Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
 9. Nariadením vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 10. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 11. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 12. Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
 13. Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 14. Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
 15. Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
 16. Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z  hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií
 17. Vyhláška MZ SR č.  208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
 18. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 19. Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
 20. Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
 21. Vyhláška MZ SR č.  209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
 22.  

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837680

Úvodná stránka