Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Oddelenie epidemiológie

Sídlo: 29 augusta č. 1/A

Kontakt: tel.: 036/ 6 305 340, 036/ 6 312 265, fax: 036/ 6 305 340

e-mail: lv.epid@uvzsr.sk

EPIS: www.epis.sk

 Epidemiologia.jpg

Vedúca oddelenia:

MUDr. Adriana Czigányiová, MPH 

Asistentky oddelenia:

            Mgr. Zuzana Gunárová

            Mgr. Ivana Ternényová - MD

           

Legislatíva:


Činnosť oddelenia: 
 

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá teoretickými a praktickými otázkami ochrany obyvateľstva predovšetkým pred prenosnými ochoreniami Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať. Základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca zo zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení. Spolu s hygienou tvorí súbor základných disciplín preventívnej medicíny a v spolupráci s príslušnými klinickými odbormi sa podieľajú na tvorbe štúdií problémov výskytu a prevencie prenosných  i neprenosných chorôb.

Pracovníci oddelenia sa zaoberajú štúdiom vzťahov medzi človekom a prostredím so zreteľom na primárnu prevenciu. Analyzujú výskyt zdravia a chorôb v populácií okresu. Zameriavajú sa na surveillance (epidemiologická bdelosť) prenosných chorôb vrátane nemocničných nákaz. Predmetom štúdia a ich činnosti je identifikácia determinantov zdravia a príčin ochorení predovšetkým na populačnej úrovni. Vypracovávajú plány preventívnych opatrení pre zabránenie vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie. V rámci edukácie sa zameriavajú na výchovu obyvateľstva k zdravému spôsobu života na individuálnej i populačnej úrovni.

Vykonávajú konzultačnú a poradenskú činnosť v problematike prenosných chorôb, nemocničných nákaz, hygienicko – epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a v problematike dezinfekcie i sterilizácie. Pri práci v ohniskách nákazy – vírusových hepatitíd, meningitíd, hnačkových ochorení, besnoty, svrabu a ďalších iných - zdravotno-výchovne pôsobia na chorých a ich rodinných príslušníkov a vysvetľujú možné cesty a pravdepodobné faktory prenosu s cieľom zvýšiť ich zdravotné uvedomenie. V rámci prednáškovej činnosti vykonávajú výchovnú činnosť u obyvateľov okresu, s dôrazom na edukáciu študentov stredných škôl. Prednášky sa zamerané ne prevenciu výskytu a šírenia prenosných chorôb. Podieľajú sa na tvorbe a udržiavaní informačného systému „EPIS“ (Celoslovenský epidemiologický informačný systém). Na základe výsledku kontrol povinného pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek, vykonávajú hodnotenie zaočkovanosti uvedenej  populácie okresu. V tomto smere i napriek trendu znižovania výkonov očkovania, zaočkovanosť detskej populácie okresu dosahuje viac ako 95% hranicu. Dňom 1.1.2012 zahájila na oddelení epidemiológie činnosť „Poradňa v očkovaní“, ktorá poskytuje osobné konzultácie z oblasti povinného pravidelného očkovania osôb dosiahnutých  stanovený vek. Konzultačná činnosť, ktorú si klienti dohodnú na základe telefonátu, sa poskytuje 1x mesačne v 1. štvrtok v mesiaci v poobedňajších hodinách, v prípade potreby a po vzájomnej dohode sa konzultácie poskytujú aj v iných termínoch.

Pracovníci oddelenia vykonávajú štátny zdravotný dozor lôžkových oddelení nemocníc, psychiatrickej nemocnice i ambulantných zdravotníckych zariadení v okrese. V rámci uvedených kontrol vykonávajú odbery sterov z vonkajšieho prostredia i zo sterilného materiálu a zameriavajú sa na kontrolu dodržiavania hygienicko – epidemiologického režimu. Na základe kultivačných výsledkov v rámci previerok odobratých vzoriek sterov, sa vyvodzujú príslušné závery a opatrenia. Na operačných sálach nemocničných zariadení v okrese okrem už vymenovaných činností vykonávajú i sedimentačné meranie prašného spádu. Formou platenej služby zabezpečujú testovanie sterilizačnej aparatúry v zdravotníckych zariadeniach okresu. Na základe písomnej žiadosti za použitia biologických indikátorov vykonávajú testovanie sterilizátorov, či už horúcovzdušných alebo parných.

Pre dosiahnutie žiaducich výsledkov pracovníci oddelenia spolupracujú s ostatnými oddeleniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a pracovníkmi epidemiologických oddelení ostatných RÚVZ v SR, klinickými odbormi, laboratórnymi odbormi, so špecialistami veterinárneho lekárstva, miestnymi samosprávami, odbormi zdravotníctva vyšších územných celkov ako aj s pracovníkmi masovokomunikačných prostriedkov.

Cieľom pracovníkov oddelenia je postupné obmedzenie, spomalenie a zastavenie šírenia nákazy, najmä prevencia hromadných výskytov – epidémií a obmedzenie výskytu nozokomiálnych, teda nemocničných nákaz v okrese.

Finančnou podporou EÚ v rámci programu PHARE bola realizovaná a od 1.1.2007 je plne funkčná webová stránka „ www.epis.sk “. Na tejto stránke máte možnosť získať aktuálne informácie o výskyte chrípky v SR, o rôznych druhoch očkovaní proti prenosným ochoreniam a podrobné informácie o prenosných ochoreniach, ich pôvodcoch, šírení, prevencii a možnosti liečby.

    


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837646

Úvodná stránka