Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Oddelenie hygieny detí a mládeže

Sídlo: 934 38 Levice, Komenského 4

Kontakt: tel. 036/ 6 312 899, fax: 036/ 6 308 592
e-mail: lv.hdm@uvzsr.sk

Personálne obsadenie:

DAHE Jarmila Sucháčová

Ing. Erika Szabóová

 

Hygiena detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšenie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, starostlivosť o zdravé životné a pracovné podmienky, podporu správneho životného štýlu detí a mládeže a výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru a úradnej kontroly potravín.

Náplňou odboru v rámci ochrany a podpory zdravia je:
- monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže,

- monitorovať a vyhodnocovať telesný rast a vývin detí a mládeže,
- sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb, chýb a úrazov,
- študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi prostredia, životným štýlom a zdravotným stavom detí a mládeže, študovať príčiny zmien zdravotného stavu mladej generácie,
- identifikovať a riešiť problémy ovplyvňujúce zdravie mladej generácie,
- vykonávať identifikáciu zdravotných rizík a navrhovať riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže,
- vykonávať hodnotenie dopadov ľudskej činnosti na zdravie detí a mládeže na národnej a regionálnej úrovni,
- spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy:
- ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže,
- všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže,
- prevencie vybraných chorôb, chýb a úrazov,
- sledovať dodržiavanie zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na regionálnej úrovni,
- predkladať do legislatívneho procesu návrhy a pripomienky k právnym predpisom v oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže a zabezpečovať ich uplatňovanie v praxi,
- vykonávať štátny zdravotný dozor nad plnením povinností súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže a potravinový dozor,
- vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi odborom HDM a súvisiacimi odbormi,
- informovať a vzdelávať obyvateľstvo v oblasti zdravia detí a mládeže, podporovať individuálnu snahu a snahu obyvateľov o zlepšenie zdravia detí a mládeže,
- vykonávať poradenskú činnosť v rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia detí a mládeže,
- vykonávať konzultačnú činnosť,
- zúčastňovať sa na aktivitách výskumu v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže, na skúmaní nových pohľadov a inovačných riešení zdravotných problémov a problémov súvisiacich so zdravím mladej generácie.

Metódy práce:
Štátny zdravotný dozor je vykonávaný v zariadeniach pre deti a mládež, ktoré zabezpečujú výchovnú, zdravotno-výchovnú, alebo výchovno- vzdelávaciu starostlivosť v kolektívoch detí a mládeže. Podľa veku a zamerania sa delia na : predškolské zariadenia, školy / ZŠ, SŠ, VŠ /, telovýchovné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti a sociálnej kurately, stravovacie zariadenia, rekreačné a zotavovacie zariadenia.

Cieľom štátneho zdravotného dozoru je ochrana zdravia detí a mládeže vytváraním a zlepšovaním zdravých životných a pracovných podmienok a následne zlepšenie ich zdravotného stavu.

Odber vzoriek, ich analýza a hodnotenie ich kvality, navrhovanie opatrení
- pitná voda
- dojčenská voda
- bazénové vody
- piesky z detských pieskovísk
- vzorky stravy
- odber sterov z prostredia
- vzorky ovzdušia vnútorného prostredia budov zariadení pre deti a mládež
- tepelná pohoda
- rýchly výstražný systém pre potraviny, krmivá a predmety bežného používania.


Platné právne predpisy


Realizované projekty :
1. „ESPAD“ Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku
2. Súčasný stav výživy a výskyt obezity u detí vo veku od 6 do 15 rokov života vo vybraných regiónoch Slovenska
3. Prevencia chybného držania tela
4. Zdravotno-výchovné pôsobenie predškolského veku – stomatohygiena
5. Medzinárodný projekt „Project on Lifestyle Determinants of Obesity“

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837691

Úvodná stránka