Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Oddelenie hygieny životného prostredia

Sídlo: 934 38 Levice, Komenského 4

Hygiena životného prostredia  a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu k životným podmienkam, životnému prostrediu a spôsobu života populácie i jednotlivcov. Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životnými podmienkami a životným prostredím.

 

Kontakt: tel. 036/6312899, fax: 036/6308592, e-mail: lv.hzp@uvzsr.sk


Zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia :

Vedúca oddelenia:
Ing. Erika Jakubíková

Ostatní zamestnanci oddelenia:
Ing. Jozef Péter

DAHE Eva Číkošová

DAHE Dana Hegedűsová

DAHE Judita Tóthová

DAHE Ľubica Bukovenová

Koncepcia odboru hygiena životného prostredia a zdravia

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.

Náplňou odboru hygieny životného prostredia a zdravia je:
a) Na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určovať:
- prípustné limity jednotlivých bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných  zložkách prírodného i antropogénne zmeneného, alebo vytvoreného životného prostredia z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie človeka,

- prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí vo vzťahu k životným podmienkam a ich možnému vplyvu na zdravie človeka,

- prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,

- zásady zdravého spôsobu života a viesť ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľstva

- zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vyplývalo na zdravie.

b) Posudzovať, kontrolovať a uplatňovať hygienické požiadavky pri:
- územnom plánovaní a pri navrhovaní vybraných hygienicky významných stavieb,
- určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, určených zo zdravotného hľadiska,
- úprave pitnej vody a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou,
- použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
- prevádzke prírodných a umelých kúpalísk,
- zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na dlhodobý pobyt,
- posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, zdravotníckych, rekreačných, sociálnych, telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadení, vrátane podmienok bývania,
- pohrebníctve,
- zabezpečovaní ochrany nefajčiarov.


c) Zabezpečovať monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí.

d) V spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami verejného zdravotníctva a klinickej medicíny sledovať zdravotný stav populácie, hodnotiť zdravotné riziká a navrhovať opatrenia so zameraním na:
- obmedzenie nežiaducich vplyvov bionegatívnych faktorov v životnom prostredí,
- pozitívne ovplyvnenie kvality zdravia obyvateľstva,
- odraz presadzovaných opatrení na zdraví obyvateľstva.

e) Pri presadzovaní zdravého spôsobu života:
- sledovať a vyhodnocovať vybrané komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej etiológie,
- realizačné výstupy využívať na presadzovanie zdravého spôsobu života, na informovanie verejnosti, konzultačnú a poradenskú činnosť,
- na základe získaných výsledkov iniciovať tvorbu kompenzačných a ozdravných projektov.

f) Vykonávať metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňovať v záujme vytváranie a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

g) Pri vykonaní štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, jeho vykonávacích predpisov a iných všeobecne záväzných prepisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vyžadovať plnenie ich ustanovení zo strany samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľať sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a spôsobenia v záujme ochrany, podpory a rozvoj verejného zdravia.

h) Riešiť sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb ktorých predmet spadá do náplne odboru.

i) Poskytovať verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví, najmä v okruhoch:
- pitná voda a zdravie ľudí, zdravotné riziká, racionálne používanie vôd vo vzťahu k zdraviu ľudí
- voda na kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie a ich prevencia, zdravotné riziká spojené s pobytom na kúpaliskách,
- poskytovanie služieb, ich zdravotné riziká, predchádzanie poškodeniam zdravia,
- zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásady ochrany zdravia,
- ochrana pred hlukom v obytnom a inom chránenom území,
- zdravý spôsob života ako determinant environmentálneho zdravia.
j) Zabezpečovať monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, zisťovať trendy ich vývoja, identifikovať nerovnosti v environmentálnom zdraví populácie
- na základe vykonaných analýz pripravovať stratégie pre znižovanie nerovností v environmentálnom zdraví populácie

k) Zabezpečovať ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí zameranú na :
- rýchle identifikovanie a hodnotenie zdravotných rizík z faktorov životného prostredia potenciálne zmenených mimoriadnou udalosťou,
- návrh opatrení na ochranu verejného zdravia počas mimoriadnej udalosti a minimalizovanie zdravotných rizík,
- sledovanie účinnosti opatrení prijatých na ochranu zdravia počas mimoriadnych udalostí.

l) Zúčastňovať sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonávať vedecký výskum v tejto oblasti. 


Súvisiace právne predpisy

 

Mapa verejných vodovodov


Zdravotné riziká z vody

  

Umiestnenie a úprava okolia studní
 


Riziká rekreačného kúpania

 

 

 

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837625

Úvodná stránka