Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

SADZOBNÍK za poskytovanie služieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

Komenského 4, 934 38 Levice


 

SADZOBNÍK

za poskytovanie služieb

 

Spis č. : D1/2016/000243

Reg. značka : AG1/A-10

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach v súlade s § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11, medzi ktoré patrí aj :

-vykonávanie odberu vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky a

-vykonávanie objektivizácie, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia  a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie.

 

2. Sadzobník je vypracovaný  v súlade s ust. § 26 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

 

Článok II.

Spôsob účtovania

 

Podľa článku III. písm. a) až f) tohto sadzobníka možno účtovať len náklady, ktoré vznikli na   

základe objednávky odberateľa a vopred uzatvorenej Dohody o odbere, odvoze a vyhodnotení  

vzoriek a o cene  za odber, odvoz a vyhodnotenie vzoriek, ktorej vzor je prílohou tohto     

sadzobníka.

 

Článok III.

Sadzby za jednotlivé výkony

 

Sadzby jednotlivých výkonov sú stanovené v súlade so vstupnými nákladmi.  Stanovenie     

celkovej sadzby za požadovaný výkon vychádza z použitých vstupných jednotkových   

sadzieb podľa tohto sadzobníka.

 

a) Sadzba za čas odborného zamestnanca RÚVZ  Levice potrebný na vykonanie odberu

    vzorky vrátane réžie  - 6,70 €  za každú začatú hodinu  

 

b) Sadzba nákladov dopravy – pre služobné motorové vozidlo:

    - Škoda Octavia                           - 0,53 €/km 

    - Škoda Superb                           - 0,65 €/km 

    - Škoda Felícia Combi, Pick Up       - 0,46 €/km

    - Renault Thália                           - 0,62 €/km 

 

c) Sadzba za odvoz vzoriek do RÚVZ so sídlom v Nitre – 5,00 €

 

d) Sadzba za vyhodnotenie protokolu o skúške –1,70 €

 

e) Sadzba za administratívne spracovanie podkladov, vrátane vypracovania „ Výpočtu úhrad  

    za poskytovanie odborných služieb RÚVZ“ (ako podklad  k fakturácii výkonov)  

    - 3,70 € 

 

f) Sadzba za náklady použitého materiálu:

- detoxikovaný tampón – 0,25 €/ks  

- biologický indikátor   – 0,55 €/ks 

 

g) Sadzba za vydanie odborného stanoviska pri posudzovaní projektovej dokumentácie

    v rámci stavebného konania – 20,00 €

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 

1.Zmeny alebo doplnky tohto sadzobníka môžu byť vykonané len formou písomného dodatku schváleného regionálnym hygienikom.

 

2.Týmto sadzobníkom sa ruší Sadzobník RÚVZ v Leviciach za poskytovanie služieb zo dňa 18.03.2013 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 28.01.2014.

 

3.Tento sadzobník nadobúda  platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňa 01.02.2016.

 

V Leviciach dňa 25.01.2016

                                                                                                   

                                                                                                        MUDr. Alena Frtúsová, MPH

                                                                                                             regionálny hygienik


 

 

Dodatok č. 1

k  Sadzobníku

za poskytovanie služieb

 

Článok III.

Sadzby za jednotlivé výkony

 

sa dopĺňa nasledovne :

h) Sadzba za vydanie odborného stanoviska k posúdeniu priestorov pracoviska pre zdravých zamestnancov pracujúcich v chránenej dielni -  10,00 €

 

Záverečné ustanovenia

 

1.Ostatné ustanovenia Sadzobníka za poskytovanie služieb, ktorý bol dňa 25.01.2016 vydaný pod č. spisu : D1/2016/00243 a nadobudol účinnosť dňa 01.02.2016, sa nemenia.

 

2. Tento dodatok č. 1 k Sadzobníku za poskytovanie služieb nadobúda  platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňa 01.06.2017.

 

             V Leviciach dňa 31.05.2017

 

                                                                  MUDr. Alena Frtúsová, MPH

                                                                      regionálny hygienik

 

  


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837640

Úvodná stránka