Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Informácie

Poskytovanie  informácií podľa z. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Miesto: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

             Komenského 4, 934 38 Levice

 

Čas: pondelok až piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod. 

 

Spôsob: písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

 

Obsah žiadosti: ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Termín vybavenia žiadosti: bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov možno predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní.  Ak RÚVZ žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

 

Odvolanie: možno podať proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutí informácie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adresu RÚVZ Levice.

 

Úhrada nákladov podľa sadzobníka RÚVZ :

 

tlač alebo kopírovanie formátu A4 .......................................0,07 eur

disketa .............................................................................0,50 eur

CD ....................................................................................1,49 eur

obálka malá ......................................................................0,01 eur

obálka stredná ..................................................................0,03 eur

obálka veľká .....................................................................0,07 eur

obálka na disketu, CD . .......................................................0,17 eur

poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty

 

RÚVZ Levice nepožaduje úhradu nákladov:

- za informácie zasielané elektronickou poštou alebo faxom
- za informácie poskytované telefonicky alebo ústne
- v prípade, ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,66 eur.

 

Náklady za sprístupnenie informácií, ktoré presahujú 1,66 eur  je možné uhradiť:

- v hotovosti v pokladni RÚVZ Levice alebo
- poštovou poukážkou resp.
- bezhotovostným prevodom na č. účtu RÚVZ Levice: 7000134158/8180,

  variabilný symbol 211

 

Postup pri vybavovaní  žiadostí o vydanie rozhodnutia

 

Žiadosti o vydanie rozhodnutia  sú vybavované v lehote do 30 dní v zmysle ustanovení zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov.

Proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach. Odvolanie možno podať poštou alebo osobne v podateľni RÚVZ.

Zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov súdy podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku.

 

Platenie správnych poplatkov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach je  zapojený do platobného systému E-KOLOK.

Úhrada správnych poplatkov je od 20.04.2015 možná nasledovnými spôsobmi:

 

1) „Potvrdením pre evidenciu poplatku“ zakúpeným na  pobočkách Slovenskej pošty (ďalej len pobočka SP) a jeho predložením spolu so žiadosťou v podateľni RÚVZ Levice.

 

2) Na základe podateľňou vystaveného platobného predpisu pri osobnom podaní žiadosti v podateľni. Takto vystavený platobný predpis je následne možné uhradiť:

-v hotovosti do pokladne RÚVZ Levice, Komenského 4, v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 11,00 hod. a od 12,00 hod. do 14,30 hod.,

-bankovým prevodom s údajmi uvedenými v tomto predpise,

-poštovým poukazom na pobočke SP s údajmi uvedenými v tomto predpise  možnosť zaplatiť správny poplatok aj  Komenského 4.

 

UPOZORNENIE !!!

Úhradu správneho poplatku treba vykonať do 15 dní od vystavenia platobného predpisu, po uplynutí 15 dní je platobný predpis preexpirovaný – neplatný a konanie bude zastavené.

 

Sadzobník správnych poplatkov

V zmysle sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, RÚVZ vyberá poplatky podľa položky 150 sadzobníka za tieto úkony:

 

vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia ................................50 eur
vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia ...........10 eur
vykonanie skúšky odbor. spôsobilosti, vykonanie opakovanej skúšky ...30 eur
vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ........................................20 eur
vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti..........................10 eur


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837637

Úvodná stránka