Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Legislatíva

Platné právne predpisy

 1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

 3. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

 4. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

 5. Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

 6. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

 7. Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon)

 8. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 9. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

10. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

11. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

12. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok )

13. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

14. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

15. Zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí

16. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

17. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

18. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

19. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

20. Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

21. Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

22. Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

23. Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

24. Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme

25. Nariadenie vlády SR č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

26. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

27. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

28. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

29. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

30. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

31. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

32. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

33. Výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, uverejnený dňa 28. októbra 2008 v čiastke č. 32-51/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

34. Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance akútnych chabých obŕn v Slovenskej republike,  uverejnené dňa 28. októbra 2008 v čiastke č. 13 – 15/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

35. Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

36. Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

37. Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

38. Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

39. Vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti

40. Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno - športové zariadenia

41. Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

42. Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

43. Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

44. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

45. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

46. Vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí

47. Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

48. Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

49. Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

50. Vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

51. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

52. Vyhláška MZ SR č.550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

53. Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

54. Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

55. Vyhláška MZ SR 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku

56. Vyhláška MZ SR 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie

57. Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

58. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

59. Vestník MZ SR čiastka 33 - 39/2009 - Odborné usmernenie MZ SR na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837678

Úvodná stránka