Prechod na navigáciu Hlavné menu
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Informácie

Poskytovanie informácií podľa z. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Miesto : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského 4, 934 38 Levice

Čas : pondelok až piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Spôsob : písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

Obsah žiadosti : ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Termín vybavenia žiadosti : bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov možno predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Ak RÚVZ žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie : možno podať proti rozhodnutiu o odmetnutí žiadosti o poskytnutí informácie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adresu RÚVZ Levice.

Úhrada nákladov podľa sadzobníka RÚVZ :

tlač alebo kopírovanie formátu A4 ................................ 0,07 eur

disketa ..................................................................... 0,50 eur

CD ............................................................................1,49 eur

obálka malá ................................................................0,01 eur

obálka stredná ............................................................0,03 eur

obálka veľká .............................................................. 0,07 eur

obálka na disketu, CD …................................................0,17 eur

poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty

RÚVZ Levice nepožaduje úhradu nákladov:
- za informácie zasielané elektronickou poštou alebo faxom
- za informácie poskytované telefonicky alebo ústne
- v prípade, ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,66 eur.


Náklady za sprístupnenie informácií, ktoré presahujú 1,66  eur je možné uhradiť:
- v hotovosti v pokladni RÚVZ Levice alebo
- poštovou poukážkou resp.
- bezhotovostným prevodom na č. účtu RÚVZ Levice: 7000134158/8180, variabilný symbol 211

Postup pri vybavovaní žiadostí o vydanie rozhodnutia

Žiadosti o vydanie rozhodnutia sú vybavované v lehote do 30 dní v zmysle ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov.
Proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach. Odvolanie možno podať poštou alebo osobne v podateľni RÚVZ.
Zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov súdy podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku.


Sadzobník správnych poplatkov
V zmysle sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, RÚVZ vyberá poplatky podľa položky 150 sadzobníka za tieto úkony:

f) vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia ................................... 50 eur
( § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. )


g) vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa 
    písmena f) ........................................................................................10 eur

h) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti ......30 eur

i) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ............................................20 eur
   ( § 15 zákona č. 355/2007 Z.z. )


j) vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) .......................................10 eur

 

ab) posúdenie nárhu na zaradenie práce, alebo zrušenie zariadenia práce medzi

     rizikové práce v oblasti radiačnej ochrany  ..........................................300 eur


 

dnes je: 1.4.2015

meniny má: Hugo

podrobný kalendár397207

Úvodná stránka