Prechod na navigáciu Hlavné menu
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

 

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Leviciach
Komenského 4, 934 38 Levice
Nitriansky kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva s pôsobnosťou pre územie okresu Levice a so sídlom v Leviciach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 6 zákona NR SR č. 355/2007 z.z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zabezpečuje aj výkon úradnej kontroly potravín na území okresu Levice v intenciách zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien.


Odborné útvary RÚVZ v Leviciach sídlia v dvoch budovách.
Budova č. 1: Ul. Komenského 4, 934 38 Levice
- úsek regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu

- Osobný úrad a HTČ

- oddelenie hygieny výživy

- oddelenie hygieny životného prostredia

- oddelenie hygieny detí a mládeže

- oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Budova č. 2: Ul. 29. augusta č. 1/A, Levice

- oddelenie epidemiológie

oddelenie výchova k zdraviu

- poradenské centrá zdravia 


  


 

dnes je: 25.4.2017

meniny má: Marek

podrobný kalendár

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15632191

Úvodná stránka